SSO Małgorzata Kita - Janczak

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): 

Małgorzata

Nazwisko:

Kita - Janczak

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I Wydział Cywilny -  Sekcja do rozpoznawania spraw o rozwód i separację oraz spraw o ubezwłasnowolnienie

Pełnione funkcje:

Kierownik Sekcji

Reguły przydziału spraw:

75 % udziału w przydziale wpływających do Sekcji spraw rozpoznawanych na 6 sesjach w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Kierownik Sekcji

Zasady zastępstw:

  • zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału lub Przewodniczący Wydziału
  • pełni zastępstwa zgodnie z planem zastępstw

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie na podstawie art. 172 § 3 i art. 173 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podejmuje decyzje w sprawie należności ławników

Rejestr zmian dla: SSO Małgorzata Kita - Janczak

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-31
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia