SSO Henryka Szwyngel

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Imię (imiona): 

Henryka

Nazwisko:

Szwyngel

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Wydziału

Reguły przydziału spraw:

  • 50 %; co najmniej 2 sesje w miesiącu
  • rozpoznawanie i  wykonywanie  czynności  we wszystkich sprawach  „Co” i „WSC”

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Niższy wskaźnik obciążenia wynika z obciążenia czynnościami Przewodniczącego Wydziału, w tym wykonywania czynności związanych z wniesieniem skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Zasady zastępstw:

Zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału albo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie Katarzynę Sidyk

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Brak

Rejestr zmian dla: SSO Henryka Szwyngel

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-25
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia