Sposób załatwiania spraw

Sprawy rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie załatwiane są w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Pisma wnoszone są do sądu za pośrednictwem poczty, bądź składane bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Na piśmie wpływającym do sądu pracownik BOI zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Kopertę, w której pismo nadesłano załącza się do pisma.  Pismo adresowane imiennie doręcza się bez otwierania koperty. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, pracownik BOI  poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń. Następnie korespondencja przekazywana jest do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Biuro Obsługi Interesantów jest komórką organizacyjną zajmującą się obsługą wejścia i wyjścia korespondencji dla całego Sądu Okręgowego w Częstochowie.Pisma wysyłane przez Sąd doręczane się adresatowi za potwierdzeniem odbioru.

Przepisy prawne regulujące przyjmowanie i załatwienie spraw:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych,
  • Zarządzenie Nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
  • Zarządzenie nr 63/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad postępowania z korespondencją sądową w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

Rejestr zmian dla: Sposób załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia