Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku

WYCIĄG Z WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

§ 1

Regulamin obowiązuje w budynkach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8.

§ 2

Tworzy się w budynkach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie strefę ogólnodostępną i strefę zamkniętą.

§ 3

 1. Do budynków Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego mogą wchodzić poza pracownikami sądów, osoby wezwane przez sąd, uczestnicy postępowań sądowych i przygotowawczych posiadający odpowiednie wezwanie lub zawiadomienie, ich pełnomocnicy, prokuratorzy, a także inne osoby, przy czym osoby te wchodzą tylko do strefy ogólnodostępnej. W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w budynkach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego osoby te na żądanie funkcjonariuszy policji sądowej lub zatrudnionych na zlecenie sądu pracowników ochrony, mogą zostać zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości, bądź właściwej legitymacji służbowej (zawodowej).
 2. W dniach rozpoznawania spraw o podwyższonym ryzyku, wyłączeniu jawności dostęp do budynku może być ograniczony do osób wezwanych przez sąd. W takich dniach Prezes Sądu Okręgowego może także podjąć decyzję o przerwaniu działalności przez punkty usługowe prowadzone w budynku sądu.

§ 4

 1. Każda osoba wchodząca do budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego jest zobowiązana poddać się kontroli funkcjonariusza policji sądowej lub zatrudnionego na zlecenie sądu pracownika ochrony - uprawnionego do jej przeprowadzenia - poprzez przejście przez bramkę do wykrywania metali i ewentualne zbadanie ręcznym wykrywaczem metali, a w sytuacji, gdy stan jej wskazuje, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu, także poddać się badaniu przy pomocy alkomatu.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego nie mają prawa wstępu do budynków sądów.

§ 5

Osoby wchodzące do budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego nie mogą wnosić broni palnej, miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych (poza upoważnionymi do ich noszenia na terenie sądu) oraz przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, takich jak noże, siekiery, łomy, kije bejsbolowe, piły spalinowe itp.; a także materiałów żrących, łatwopalnych, cuchnących, alkoholu oraz płynów w butelkach szklanych, słoikach, puszkach, termosach, dzbankach i innych przedmiotów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla mienia.     

§ 6

 1. Torby, teczki, plecaki, nesesery, reklamówki i inny bagaż osobisty wnoszone przez osoby wchodzące do budynku sądu podlegają kontroli, jeżeli według uzasadnionej oceny funkcjonariuszy policji sądowej lub pracownika ochrony mogą znajdować się w nich przedmioty zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w budynku sądu.
 2. Bagaże o dużych gabarytach mogą być przyjmowane do szafek depozytowych na stanowiskach ochrony w obu budynkach. Każdy bagaż zdeponowany będzie w oddzielnej szafce oznakowanej oddzielnym numerem. Osoba pozostawiająca bagaż winna okazać się dokumentem tożsamości  z adresem zamieszkania w celu dokonania odpowiedniego wpisu przez ochronę do książki depozytów, który umożliwi identyfikację pozostawiającego bagaż. Po dokonaniu wpisu osoba pozostawiająca bagaż winna złożyć czytelny podpis w wyżej wymienionej książce, a pracownik ochrony zobowiązany jest wydać pozostawiającemu bagaż identyfikator z numerem szafki, celem potwierdzenia zdeponowania bagażu. Bagaż powinien być odebrany w dniu jego pozostawienia a przy odbiorze bagażu powinien zostać zwrócony identyfikator z numerem szafki. Odbiór bagażu powinien zostać potwierdzony podpisem przez osobę, która bagaż pozostawiła. W zdeponowanych bagażach zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych i dokumentów.
 3. Szatnie w budynkach sądów są bezpłatne. W szatni można zostawiać jedynie okrycia wierzchnie i parasole. Zabrania się przechowywania w szatni teczek, toreb, dokumentów, korespondencji  i innych rzeczy drobnych. W okryciach pozostawionych  w szatni zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych i dokumentów.

§ 7

 1. Do strefy zamkniętej mogą wchodzić tylko pracownicy Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego zatrudnieni w budynku, pracownicy prokuratur i zatrudnieni w budynku funkcjonariusze policji sądowej. W budynku przy ul. Dąbrowskiego 23/35 osoby te są wyposażone w stosowne karty magnetyczne zaprogramowane na dostęp do wszystkich jednostek w godzinach:
  •  w poniedziałki od 6.30 do 18.30,
  • od wtorku do piątku od 6.30 do 16.30.
 2. Karty o innym kodzie dostępu mogą być wydane tylko na podstawie imiennego upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie lub Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie.

§ 8

Do strefy zamkniętej w budynkach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8 dostęp mają interesanci w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 tj. w godzinach przyjęć interesantów przez Prezesa, Wiceprezesów, Przewodniczących Wydziałów i Zastępcę Przewodniczącego Wydziału. W inne dni prawo wstępu do stref zamkniętych mają osoby, które otrzymają takie zezwolenie od kierowników komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i Prokuratur Rejonowych działających na terenie okręgu częstochowskiego.

§ 16

 1. W budynkach Sądu obowiązuje zakaz fotografowania (filmowania) w strefie zamkniętej oraz na salach rozpraw.
 2. Dziennikarze, fotoreporterzy, ekipy telewizyjne wchodzący do Sądu, zobowiązani są do okazania „legitymacji prasowej” i poddania się kontroli określonej w § 4.
 3. Obecność osób, o których mowa w ust. 2 na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.
 4. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw, mogą zostać poddani ponownej kontroli przez pracowników ochrony lub policję sądową.

Pliki do pobrania:

   1. Zarządzenie nr 49/2018 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznego regulaminu bezpieczeństwa i porządku w budynkach będących siedzibą Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8. (234 KB)

 

Rejestr zmian dla: Regulamin Bezpieczeństwa i Porządku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia wewnętrznego regulaminu bezpieczeństwa i porzadku.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-30
Publikacja w dniu:
2016-11-23
Opis zmiany:
Dodanie plików do pobrania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-30
Publikacja w dniu:
2016-09-06
Opis zmiany:
zmiana treści wyciągu z wewnetrznego regulaminu bezpieczeństwa i porządku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-04
Publikacja w dniu:
2016-02-04
Opis zmiany:
dodanie ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-02-03
Publikacja w dniu:
2016-02-03
Opis zmiany:
dodanie grupy