Pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

 

Ustawa przewiduje działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będzie stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą organy administracji publicznej realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa będą zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzonych do prowadzenia przez organizację pozarządową - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym punkcie.
Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Osoby uprawnione do uzyskania pomocy zobowiązane są do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie (dowodu tożsamości, oryginału (lub odpisu) decyzji o przyznaniu/udzieleniu świadczenia, ważnej Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia o posiadanym statusie kombatanta, legitymacji weterana) lub - w przypadku konieczności niezwłocznego uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego - złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

Nr I

 

 

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 23

42-217 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady adwokata

Nr II

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady radcy prawnego

Nr III

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, lok. 7

42-217 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady radcy prawnego

Nr IV

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Nr V

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleja Niepodległości 20/22, lok. 30

42-216 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

poniedziałek - porady  doradcy podatkowego,

wtorek, piątek – porady radcy prawnego,

środa, czwartek – porady

adwokata

Nr VI

 

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

poniedziałek, środa-piątek – porady

adwokata,

wtorek - porady radcy prawnego

 

Nr VII

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

poniedziałek – porady adwokata,

wtorek-piątek – porady radcy prawnego

Nr VIII

 

 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22, lok. 21

42-202 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

11:00-15:00

poniedziałek, wtorek, czwartek – porady adwokata;

środa, piątek – porady radcy prawnego

Nr IX

 

Poniedziałek-piątek

15:00:-19:00:

poniedziałek, wtorek, czwartek – porady adwokata,

środa – porady radcy prawnego,

piątek - porady  doradcy podatkowego

Pliki do pobrania

 1. Broszura informacyjna do pobrania. ( 790 KB)
 2. Darmowa pomoc prawna możliwa również w sobotę – harmonogram.  (365 KB) (link)
 3. https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71510/nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie (link)


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj ! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Strona internetowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia stronę internetową przeznaczoną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem www.pokrzywdzeni.pl.

Wykaz placówek i instytucji

Wykaz placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6b kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 j.t.). (link)

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości, działając w porozumieniu z pozostałymi resortami i podmiotami, opracowało Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Baza danych osób - służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (link)

Baza teleadresowa podmiotow przeciwdzialajacych przemocy w rodzinie w woj. śląskim (plik pdf)

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
Zmiana broszury informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana adresów lokali, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-07-18
Publikacja w dniu:
2018-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
2017-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana załącznika broszura informacyjna)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-05-12
Publikacja w dniu:
2017-05-12
Opis zmiany:
Zmiany treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-04-10
Publikacja w dniu:
2017-04-10
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodano link do porad prawnych udzielanych w Czestochowie)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zmiana nazwy zakładki (dodanie słowa edukacja)