Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z siedzibą: ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie można skontaktować się telefonicznie 34 36-84-426, e-mail iod@czestochowa.so.gov.pl lub listownie na adres wskazany w punkcie 1.

3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania)

 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U.2018 poz.155 ze zm)    
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 poz. 133)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016.122) 
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849)

 

 

 

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55)

Zatrudnienie w sądzie, dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy, pracowników (dane osobowe pracowników, osób rekrutowanych na wolne stanowiska pracy, praktykantów)

 

 • art. 6 ust. 1 lit b,c RODO
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), 
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018 poz. 577 t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. (Dz.U.2018.708 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. (Dz.U.2016 poz. 367)
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009.127.1052)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego.
 • Rozporządzenie MS z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2018.769 t.j.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 t.j.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)
 • Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - art. 6 ust. 1 lit a RODO

 

 

 

 

 

 

 

- do zakończeniu procesu rekrutacji (przepisy wew.)

- 50 lat (USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)

Świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe kontrahentów)

 • art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 t.j.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018 poz. 395 ze zm.)
- do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)

dane osobowe wnioskodawców (dostęp do informacji publicznej)

 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz . 1330 ze zm.)

10 lat - Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.), wewnętrzna instrukcja kancelaryjna

dane osób składających petycje, skargi i wnioski

 •  art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • Działu I Rozdział 5a Ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019 poz. 52 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r.  poz 870 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012 poz. 524),
do 50 lat - Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.), wewnętrzna instrukcja kancelaryjna

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów)

 • art. 6 ust. 1 lit e RODO
 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.)
 • art. 22 2 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.).

- 3 miesiące monitoring rozmów telefonicznych,

- 2 miesiące monitoring wizyjny – Regulacje wewnętrzne.

 

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dabrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8, obejmuje swoim zasięgiem obszary:

 • weścia i wyjścia z budynków sądu,
 • bramy wjazdowe, parking i teren wokół budynków sądu,
 • Biuro Obsługi Interesantów,
 • korytarze, klatki schodowe

Dane osobowe z monitoringu są udostępnione wyłącznie  podmiotowi świadczącemu usługi ochroniarskie w obiektach sądu.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa maja Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa. W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy, zgodnie z art. 175da i art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wykonuje w zakresie działalności Sądu Okręgowego w Częstochowie Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Państwa dane moga być przekazywane innym podmiotom, z którym Sąd jako administrator danych osobowych zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firmy IT, firma ochroniarska). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.