Obrót prawny z zagranicą

Funkcję Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie pełni sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie Agnieszka Pieńkowska-Szekiel.

Podstawa prawna: art. 22 § 1 pkt 1c oraz art. 16b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 23 ze zm.).

Funkcję Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie pełni sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Marzena Pok.

Podstawa prawna: art. 22 § 1 pkt 1c oraz art. 16d §5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 23 ze zm.).

Specjalista ds. obrotu zagranicznego

Anna Bocianowska, pokój 122

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

34 36-84-425

34 36-84-420


Rozporządzenie RWE 4/09

W dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Współnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.)

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w celu uzyskania alimentów w trybie Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (kraje Unii Europejskiej): Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy):

 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Czestochowie,
 2. wniosek wierzyciela (formularz załącznik VI do rozporządzenia - dwie wersje językowe) - część B podpisać oba formularze,
 3. wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporzadzenia - dwie wersje językowe) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela,
 4. odpis wyroku/postanowienia zasądzający alimenty z klauzulą prawomocności (nie kserokopia) oraz wyrok przygotowany do obrotu zagranicznego,
 5. zestawienie zaległości alimentacyjnych z rozgraniczeniem płatności dokonywanych w formie świadczeń zastepczych, jeśli były pobierane (formunarz w dokumentach do pobrania).

Wykaz państw, w krórych istnieje konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentow:

 • Hiszpania - pełnomocnictwo,
 • Czechy - pełnomocnictwo, informacja o dokumentach, druki dotyczące zaległości alimentacyjnej,
 • Francja - pełnomocnictwo oraz jego tłumaczenie,
 • Austria - w przypadku Polski i Austrii podstawę egzekucji dotyczącej wykonania orzeczenia stanowi umowa o stosunkach wzajemnych w sprawach cywilnoprawnych i w zakresie dyplomatyki z dnia 11 grudnia 1963 r., zawarta pomiędzy Republiką Austrii i Polską Rzeczpospolitą Ludową. W tej sytuacji w załączniku nr. VI do rozporządzenia, stanowiącego wniosek o uznanie wyroku należy wskazać podaną regulację zaznaczając punkt 6.1.4. oraz 6.2. Ponadto należy dołączyć również dokumenty w postaci:

- uzasadnienia orzeczenia( jeśli nie zostało sporządzone obowiązujący jest art.1144 k.p.c.),
- dowodu doręczenia dłużnikowi dokumentacji wszczynającej postępowanie sądowe,
- formularza ZDForm w obu wersjach językowych,

 • Szwecja - pełnomocnictwo,
 • Holandia - pełnomocnictwo.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poszukiwanie dłużnika w celu uzyskania alimentów w trybie Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Węgry, Włochy):

 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Czestochowie,
 2. wniosek o poszukiwanie dłużnika ( formularz nr. V do rozporządzenia),
 3. kserokopia wyroku/postanowienia/ugody zasądzającego/j alimenty z klauzulą prawomocności/wykonalności.

Wymagane dokumenty dostępne są pod adresem:
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/rozp-4-2009-pl.pdf

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji - tel. 34 36-84-425

Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U z 1961 r. Nr.17, poz.87)

Jeżeli państwo na terytorium którego przebywa dłużnik jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. ( Dz.U z 1961 r. Nr.17, poz.87) można niniejszych roszczeń dochodzić w oparciu o jej założenia. Należy zaznaczyć jednak, że w dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Współnot Europejskich nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.), który ma pierwszeństwo stosowania przed Konwencją Nowojorską. Konwencję Nowojorską można stosować po tej dacie jedynie dla państw nie będących stroną niniejszego rozporządzenia. Poniższe formularze maja zastosowanie jedynie dla państw nie będących stroną rozporządzenia oraz dla spraw aktualnie prowadzonych w trybie Konwencji Nowojorskiej.
W celu złożenia wniosku wierzyciel zamieszkujący obszar Sądu Okregowego w Częstochowie zwraca się do Sądu Okręgowego w Częstochowie - Komórki Obrotu Prawnego z Zagranicą, ul. Dąbrowskiego 23/35,Częstochowa z wnioskiem kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego od zobowiązanego dłużnika.
Do podania należy dołączyć:

 • oryginał skróconego aktu małżeństwa
 • oryginał skróconego aktu urodzenia dzieci
 • odpis wyroku zasądzającego alimenty z klauzulą wykonalności oraz odpis wyroku przygotowany do obrotu zagranicznego przez wydział, który wydawał niniejsze orzeczenie
 • szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych (sporządzone własnoręcznie)
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci
 • zaświadczenie o zarobkach rodzica sprawującego opiekę
 • oświadczenie majątkowe (sporządzone własnoręcznie)
 • poświadczene notarialnie pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji zaległości alimentacyjnych (podpisane przez wierzyciela)
 • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych
 • dane dotyczące konta bankowego (z oznaczeniami niezbędnymi do obrotu zagranicznego IBAN/BIC, SWIFT)
 • zdjęcie dłużnika- jeżeli jest w posiadaniu
 • dowód doręczenia dłużnikowi dokumentacji wszczynającej postępowanie sądowe tj. odpis pozwu, pouczenie i wezwanie przygotowane do obrotu zagranicznego przez wydział, który wydał orzeczenie w sprawie.

W celu uzyskania dodatkowych formularzy należy kontaktować się pod numerem  tel. 34 36-84-425.

Ważne linki:

http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/rozp-4-2009-pl.pdf
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_pl.htm

Ważne linki

Rejestr zmian dla: Obrót prawny z zagranicą

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
Zmiana publikatora Prawo o ustroju sądów powszechnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie inf. o koordynatorze ds. współpracy międzynarodowej)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
2017-03-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia