Lekarze sądowi

Działalność lekarza sądowego jest unormowana ustawą o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.).

W myśl powołanej ustawy lekarzem sądowym jest lekarz, z którym Prezes Sądu Okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia (Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego Dz.U.2008.14.86) potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego Sądu Okręgowego.

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  • ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • ma nieposzlakowaną opinię,
  • uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
  • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Prezes Sądu Okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego Sądu Okręgowego.

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego Sądu Okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.

W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 467 j.t.) w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń, lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł.

Lekarz sądowy prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń. Rejestr prowadzi się w formie pisemnej, odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku kalendarzowego, a także w razie rozwiązania umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego, lekarz sądowy niezwłocznie przekazuje rejestr do właściwego Sądu Okręgowego.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-06-06
Publikacja w dniu:
2019-06-06
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych - 06-06-2019)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych - 02-01-2019)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-04
Publikacja w dniu:
2017-08-07
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-14
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-10-06
Publikacja w dniu:
2016-10-07
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-09-15
Publikacja w dniu:
2016-09-15
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-31
Publikacja w dniu:
2016-08-31
Opis zmiany:
zmiana załącznika lista lekarzy sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-07-11
Publikacja w dniu:
2016-07-11
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-06-27
Publikacja w dniu:
2016-06-27
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-05-30
Publikacja w dniu:
2016-05-31
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-03-16
Publikacja w dniu:
2016-03-17
Opis zmiany:
zmiana plików do pobrania (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-26
Publikacja w dniu:
2016-01-27
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-18
Publikacja w dniu:
2016-01-18
Opis zmiany:
zmiana listy lekarzy sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-05-28
Publikacja w dniu:
2015-05-29
Opis zmiany:
zmiana pliku do pobrania (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-04-22
Publikacja w dniu:
2015-04-22
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-01-26
Publikacja w dniu:
2015-01-28
Opis zmiany:
zmiana załącznika lista lekarzy sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-01-26
Publikacja w dniu:
2015-01-26
Opis zmiany:
zmiana załącznika lista lekarzy sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-01-15
Publikacja w dniu:
2015-01-19
Opis zmiany:
zmiana załącznika lista lekarzy sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-06-17
Publikacja w dniu:
2014-06-17
Opis zmiany:
zmiana załacznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-02-17
Publikacja w dniu:
2014-02-20
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-07-25
Publikacja w dniu:
2013-07-29
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-07-23
Publikacja w dniu:
2013-07-23
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-06-17
Publikacja w dniu:
2013-06-25
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-05-15
Publikacja w dniu:
2013-05-16
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-05-07
Publikacja w dniu:
2013-05-07
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-01-22
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-01-09
Publikacja w dniu:
2013-01-10
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Inspektor ds. Biurowości
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-06-01
Publikacja w dniu:
2012-06-01
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-02-01
Publikacja w dniu:
2012-02-06
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista lekarzy sądowych)