Komunikat prasowy

W związku z niepokojącymi opinię społeczną informacjami, odnoszącymi się doszeroko relacjonowanej przez media sprawy, dotyczącej prowadzenia przez Sąd Rejonowy w Myszkowie postępowania w przedmiocie wydania przez sąd opiekuńczy zarządzeń mających służyć zabezpieczeniu dobra dzieci, po zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym wskazuję, co następuje.

Sprawa dotyczy podjęcia przez Sąd Rejonowy w Myszkowie decyzji o umieszczeniu trójki osieroconych dzieci, dziewcząt w wieku 16, 12 oraz 4 lat, w rodzinie zastępczej.

Występującym w sprawie kandydatem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest były konkubent matki dzieci, Pan Piotr Cz., z którym dzieci w chwili obecnej przebywają. Poza tym w sprawie występują także inni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dziewczynek, a są nimi małżonkowie Katarzyna Sz.-L. i Andrzej L. Pani Katarzyna Sz.-L. jest przyrodnią siostrą matki dzieci.

W dniu 21 października 2016 roku do Sądu Rejonowego w Myszkowie wpłynął wniosek podpisany imieniem i nazwiskiem matki dzieci, którego treść wskazuje na zamiar matki powierzenia opieki nad dziećmi, w związku z jej chorobą, licznymi pobytami w szpitalach oraz ewentualnie w związku z możliwością jej śmierci, Panu Piotrowi Cz.
Nawet pobieżna analiza treści tegoż wniosku, zwłaszcza różnic pomiędzy samym podpisem a treścią oświadczenia, nakazuje rozważyć, czy matka dzieci go faktycznie sporządziła, czy jedynie podpisała ona treść przygotowaną jej przez inną osobę. Jest to istotne także z tego powodu, że w czasie jego sporządzania matka przebywała w szpitalu, w związku z pogorszeniem stanu zdrowia, którego tragicznym efektem była jej śmierć w dniu 6 listopada 2016 roku.

W dniu 7 listopada 2016 roku do Sądu Rejonowego w Myszkowie wpłynął wniosek sporządzony przez Piotra Cz. o ustanowienie go rodziną zastępczą dla dzieci zmarłej Izabeli A. W treści wniosku zawarte jest oświadczenie Piotra Cz., wedle którego był on w związku z Izabelą A. od roku (czyli od listopada 2015 roku), zaś zamieszkiwał z nią wspólnie od lutego 2016 roku.
Jednocześnie, ze sporządzonego w dniu 5 października 2015 roku przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego wynika, że w tej dacie wraz z dziewczynkami zamieszkiwał inny niż Pan Piotr Cz. mężczyzna, który był w tym czasie konkubentem matki dzieci od 6 miesięcy.
Z kolejnego wywiadu, sporządzonego w dniu 30 marca 2016 roku wynika natomiast, że w tej dacie (czyli 30 marca) wraz z dziewczynkami i ich matką już nikt nie zamieszkiwał. W tym czasie matka dzieci nie pozostawała w żadnym związku.
Przesłuchiwana przed Sądem Rejonowym w Myszkowie matka dziewczynek w dniu 31 marca 2016 roku oświadczyła, że nie jest związana z konkubentem.

W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Myszkowie, celem właściwego zabezpieczenia dobra dzieci, zwrócił się w dniu 17 listopada 2016 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie o pilne wskazanie sposobu zabezpieczenia dzieci.
W dniu 21 listopada 2016 roku Sąd otrzymał odpowiedź, wedle której gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej wyrazili małżonkowieKatarzyna Sz.-L. i Andrzej L. oraz Pan Piotr Cz.

W związku z małą ilością informacji na temat wskazanych wyżej kandydatów i jednocześnie wobec konieczności podejmowania niezwłocznych działań ukierunkowanych na zabezpieczenie dobra dzieci, Sąd Rejonowy w Myszkowie w dniu 22 listopada 2016 roku ponownie zwrócił się doPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie o pilne wskazanie sposobu tymczasowego zabezpieczeniadzieci w pogotowiu opiekuńczym albo w nieinstytucjonalnej pieczy zastępczej.
W dniu 23 listopada 2016 roku Sąd otrzymał odpowiedź, wedle której tymczasowa opieka nad dziećmi mogła być powierzona zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Myszkowie.

Opierając się na powyższym dokumencie w dniu 25 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Myszkowie postanowił w trybie tymczasowego zabezpieczenia umieścić małoletnie siostry we wskazanej zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Myszkowie.

W związku z odmową wydania dzieci przez Piotra Cz. pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, Sąd Rejonowy w Myszkowie w dniu 1 grudnia 2016 roku polecił kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dzieci.

Co ważne, w dniu wydania decyzji o umieszczeniu małoletnich sióstr w zawodowej rodzinie zastępczej Sąd dysponował dokumentami zebranymi na 28 kartach akt sprawy. Odstępując od decyzji o natychmiastowym przymusowym odebraniu dzieci Sąd dysponował dokumentami zebranymi już na 156 kartach akt sprawy, w tym opinią o kandydacie na rodzinę zastępczą Panu Piotrze Cz., którą w chwili podejmowania decyzji o umieszczeniu dzieci w pogotowiu rodzinnym jeszcze nie dysponował.

Opierając się na uzupełnionym materiale dowodowym w dniu 7 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Myszkowie uchylił swe postanowienie z dnia 1 grudnia 2016 roku w przedmiocie zlecenia kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania dzieci.

Sąd nie zmienił przy tym swego stanowiska co do konieczności zabezpieczenia dobra dzieci poprzez umieszczenie małoletnich sióstr w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Myszkowie. Sąd odstąpił jedynie od niezwłocznego wykonania tej decyzji poprzez przymusowe odebranie dzieci.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 25 listopada 2016 roku o umieszczeniu małoletnich sióstr we wskazanej wyżej zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Myszkowie nie jest prawomocne. Będzie ono przedmiotem kontroli przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, w związku z wniesieniem zażaleń przez Pana Piotra Cz. oraz Prokuraturę Rejonową w Myszkowie. Ten też sąd, czyli Sąd Okręgowy w Częstochowie rozstrzygnie, czy w ramach tymczasowego zabezpieczenia, na czas trwania postępowania o ustanowienie rodziną zastępczą, małoletnie siostry zostaną umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Myszkowie, czy też w innej rodzinie zastępczej, którą teoretycznie może być również Pan Piotr Cz.

Wartym odnotowania jest fakt, że w sprawie interesy dzieci będą reprezentowane zarówno przez Prokuraturę Rejonową w Myszkowie, jak i zapewne przez Rzecznika Praw Dziecka, któremu przesłano już kserokopie części zebranej przez Sąd dokumentacji.
Sprawa będzie również pozostawała pod bezpośrednim nadzorem prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie.

W tej sytuacji apeluję do Państwa o zachowanie przez media oraz portale społecznościowe rozwagi i powściągliwości w relacjonowaniu omawianej sprawy, w tym zaniechanie publikowania wizerunku dzieci - dla ich dobra.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
SSO Adam Synakiewicz

 

Pliki do pobrania:

  1. Komunikat Prasowy z dnia 12 grudnia 2016 r. Adm-0620-9/2016. (60 KB)

  2. http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/czestochowa/a/kto-bedzie-rodzina-zastepcza-dla-dziewczynek-z-myszkowa,11577630/ (link)
  3. http://m.czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,106507,21120926,sad-dbamy-o-dobro-dzieci-a-nie-samopoczucie-politykow-nowe.html (link)

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-12-20
Publikacja w dniu:
2016-12-20
Opis zmiany:
Dodanie linków do artykułów zamieszczonych w prasie (Pliki do pobrania)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-12-12
Publikacja w dniu:
2016-12-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia