Informacja dla kuratorów ustanowionych na podstawie przepisów o KRS

Kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.687 j.t.) wpisuje na listę Prezes Sądu Okręgowego, po spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 336).

Osoba ubiegająca się o wpis na listę kandydatów na kuratora powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie o wpis na listę kandydatów na kuratorów wraz z danymi osobowymi, niezbędnymi do wpisu na listę:
  • adres do korespondencji oraz numer telefonu,
  • numer PESEL,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • wykształcenie z uwzględnieniem ukończonego kierunku studiów, w tym również podyplomowych oraz daty ich ukończenia;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku prawniczym, administracyjnym, bądź ekonomicznym (adwokat, radca prawny, biegły rewident i osoba posiadająca licencję syndyka - obecnie doradcy restrukturyzacyjnego są zwolnieni od obowiązku składania odpisu dyplomu, są natomiast zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających wykonywanie ww. zawodów);
 3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. zaświadczenie z Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, iż kandydat nie figuruje w wykazie dłużników niewypłacalnych jako osoba, wobec której orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
 5. pisemne oświadczenie, iż kandydat nie był odwołany prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka, doradcy restrukturyzacyjnego lub kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;
 6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
  • w kasie Urzędu Miasta w Częstochowie ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
  • na konto Urzędu Miasta Częstochowa: nr rachunku bankowego: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 lub utworzone indywidualne konto do opłaty skarbowej o numerze 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020 tytułem: tytułem wydania decyzji o wpisie na listę kandydatów na kuratorów KRS.

Dokumenty wymienione wyżej należy złożyć w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu - pokój nr 121 (I piętro), telefon bezpośredni: 34 36 84 421 lub za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa.

Rejestr zmian dla: Informacja dla kuratorów ustanowionych na podstawie przepisów o KRS

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-11-25
Publikacja w dniu:
2016-11-25
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia