Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Księga WieczystaUprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114 ze zm.) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Częstochowie, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Częstochowie:

  1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).
  2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Częstochowie niezbędne jest:

  1. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilu zaufanego.
  2. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).
  3. Wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Okregowego w Częstochowie" na platformie ePUAP.
  4. W celu uzyskania dostępu do „Elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Okręgowego w Częstochowie" można posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu Spraw" na stronie głównej platformy ePUAP.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 j.t. ze zm.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie pism procesowych w formie elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Częstochowie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej systemu EPUAP epuap.gov.pl, identyfikator skrytki: /w9rv52dy3e/skrytka nie wywoła skutków prawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 j.t. ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971 j.t.) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP mogą być wnoszone wyłącznie skargi, wnioski i zapytania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.).

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 584).

Rejestr zmian dla: Elektroniczna Skrzynka Podawcza