Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie

Mariola Męcik

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

sekretariat: pokój 130

34 36-84-430

34 36-84-440

Obowiązki Dyrektora Sądu Okręgowego w  Częstochowie w czasie jego nieobecności, w pełnym zakresie zadań, wykonuje Pani Magda Wawrzynek-Hepner specjalista ds. zamówień publicznych

34 36-84-463

ZAKRES ZADAŃ:

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.);

 • kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd statutowych zadań;
 • wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów;
 • określa, w porozumieniu z Prezesem sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów w wydziałach sądu;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Zadania i kompetencje wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1476 ze zm.) jako dysponenta  trzeciego stopnia;

 • przygotowuje przy współpracy z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt  planu finansowego, w tym w układzie zadaniowym, a następnie wykonuje budżet sądu;
 • opracowuje w porozumieniu z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądu;
 • dysponuje rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym;
 • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie  finansowymsądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w zakresie swoich kompetencji;
 • organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w sądzie, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;
 • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;
 • prowadzi działalność inwestycyjną  dla sądu okręgowego oraz sądów rejonowych;
 • uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym sądu.

Na podstawie art. 21 § 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie sprawuje funkcję Dyrektora w Sądzie Rejonowym w Lublińcu - sądzie funkcjonalnym. Dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich i asesorskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
Zmiana publikatora Prawo o ustroju sądów powszechnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-15
Publikacja w dniu:
2018-02-15
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-01-18
Publikacja w dniu:
2018-01-18
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (usunięcie danych zastępcy dyrektora)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-30
Publikacja w dniu:
2017-08-30
Opis zmiany:
Zmiana treści (zmiana nr publikatorów)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-03
Publikacja w dniu:
2017-03-03
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (Dyr. SO w Częstochowie Dyrektorem SR w Lublińcu)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-09-16
Publikacja w dniu:
2013-09-16
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia, dodanie pliku do pobrania