SSO Henryka Szwyngel

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. oraz w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Imię (imiona): 

Henryka

Nazwisko:

Szwyngel

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

Pełnione funkcje:

Przewodniczący Wydziału

Reguły przydziału spraw:

  1. 50 %; co najmniej 2 sesje w miesiącu.
  2. Rozpoznawanie i  wykonywanie  czynności  we wszystkich sprawach  „Co” i „WSC”

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

niższy wskaźnik obciążenia wynika z obciążenia czynnościami Przewodniczącego Wydziału, w tym wykonywania czynności związanych z wniesieniem skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Zasady zastępstw:

zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

brak

Rejestr zmian dla: SSO Henryka Szwyngel

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-25
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia