Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Olszewski

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 900 do 1300

Na spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie należy umawiać się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.

sekretariat: pokój 121

34 36-84-410

Zakres czynności:

 1. kieruje Sądem Okręgowym, podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu oraz reprezentuje go na zewnątrz, za wyjątkiem spraw należących do wyłącznych kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego;
 2. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania sądu, związanego bezpośrednio z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości iochrony prawnej;
 3. dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego Sądu Okręgowego;
 5. powierza sędziom, asesorom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, w ramach wyłącznych kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego;
 6. podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich iasesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 7. jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, i wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;
 8. kieruje referatem wizytacyjnym Sądu Okręgowego;
 9. nadzoruje i koordynuje pracę inspektorów do spraw biurowości i specjalisty do spraw statystyki, organizacji pracy i kontroli finansowej;
 10. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;
 11. współpracuje z przedstawicielami szkół wyższych w zakresie przeprowadzania praktyk studenckich;
 12. reprezentuje Skarb Państwa w sprawach sądowych oraz egzekucyjnych;
 13. ustala, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego, podziały czynności w Sądzie Okręgowym i w sądach rejonowych działających w częstochowskim okręgu sądowym;
 14. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej;
 15. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Okręgowego, Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego oraz Prezesów podległych sądów rejonowych;
 16. sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem sądów rejonowych i innych jednostek organizacyjnych podlegających prezesowi Sądu w częstochowskim Okręgu Sądowym;
 17. sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem II, III i VII Wydziału Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów pionu karnego sądów rejonowych;
 18. przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy całego sądu oraz całego okręgu;
 19. w przypadkach budzących wątpliwości wyznacza Wydział właściwy do rozpoznania sprawy;
 20. prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
 21. sprawuje bezpośredni nadzór nad Odziałem Administracyjnym w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, Oddziałem Kadr w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów, kuratorami sądowymi, kierownikami i specjalistami opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów a także Biurem i Punktem Obsługi Interesanta, za wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji Dyrektora;
 22. nadzoruje pracę Kuratora Okręgowego oraz służby kuratorskiej Okręgu w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach karnych;
 23. sprawuje nadzór na wykonywaniem zadań przez audytora wewnętrznego, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Dyrektora Sądu;
 24. sprawuje nadzór nad pracą redaktora strony internetowej Sądu Okręgowego i BIP;
 25. sprawuje bezpośredni nadzór nad pionem ochrony informacji niejawnych oraz pionem obrony;
 26. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 27. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 28. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 29. w zakresie nadzorowanych Wydziałów udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 30. w zakresie nadzorowanych Wydziałów przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
 31. ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach oraz bieżącą współpracę z radą ławniczą;
 32. po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego zapoznaje się z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi;
 33. sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 34. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;
 35. nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
 36. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 37. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 38. podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu, w zakresie swoich kompetencji.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

Sędzia Sądu Okręgowego .........

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 900 do 1300

Na spotkanie z Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie należy umawiać się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.

sekretariat: pokój 121

34 36-84-410

Zakres czynności:

 1. zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności;
 2. pełni funkcję zastępcy kierownika referatu wizytacyjnego Sądu Okręgowego;
 3. sprawuje stały bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału I, w tym działającej w jego ramach Sekcji, oraz Wydziału VI Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów cywilnych, cywilnych-wykonawczych oraz ksiąg wieczystych sądów rejonowych okręgu, wykonując wszelakie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego względem w/w wydziałów i rodzajów spraw;
 4. przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów Sądu Okręgowego oraz podlegających ogólnemu nadzorowi wydziałów z sądów rejonowych Okręgu;
 5. w zakresie nadzorowanych Wydziałów zastępuje Prezesa Sądu w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania;
 6. w zakresie nadzorowanych Wydziałów udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 7. w zakresie nadzorowanych Wydziałów przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
 8. w zakresie podległych Wydziałów oraz pionu nadzoruje pracę inspektorów do spraw biurowości i specjalisty do spraw statystyki, organizacji pracy i kontroli finansowej;
 9. sprawuje nadzór nad pracą komorników sądowych w częstochowskim Okręgu Sądowym;
 10. sprawuje nadzór nad pracą koordynatora do spraw mediacji, we współpracy z którym organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji;
 11. podejmuje decyzje w sprawach wpisu do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, karnych, nieletnich, rodzinnych, o rozwód i separację, prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;
 12. sprawuje nadzór nad Oddziałem Administracyjnym w zakresie spraw dotyczących mediatorów i w tym zakresie wydaje decyzje;
 13. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;
 14. sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w zakresie należności sądowych i podejmuje decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty, w zakresie dotyczącym I Wydziału Cywilnego oraz IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 15. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;
 16. podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;
 17. w razie nieobecności Wiceprezesa ..................., a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

Sędzia Sądu Okręgowego .........

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 900 do 1300

Na spotkanie z Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie należy umawiać się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.

sekretariat: pokój 121

34 36-84-410

Zakres czynności:

 1. zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności oraz pod nieobecność Wiceprezes SSO .........;
 2. sprawuje stały bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałów IV i V Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów gospodarczych, w tym krajowego rejestru sądowego, rodzinnych i nieletnich, pracy oraz pracy i ubezpieczeń społecznych sądów rejonowych okręgu, wykonując wszelakie czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego względem w/w wydziałów i rodzajów spraw;
 3. sprawuje kontrolę nad działalnością wizytacyjną sędziów pionu gospodarczego, rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, w porozumieniu z zastępcą kierownika referatu wizytacyjnego;
 4. przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów Sądu Okręgowego oraz podlegających ogólnemu nadzorowi wydziałów z sądów rejonowych Okręgu;
 5. w zakresie nadzorowanych Wydziałów zastępuje Prezesa Sądu w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowania;
 6. w zakresie nadzorowanych Wydziałów udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 7. w zakresie nadzorowanych Wydziałów przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
 8. nadzoruje pracę służby kuratorskiej w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich;
 9. ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę w trybie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych;
 10. sprawuje nadzór nad Oddziałem Administracyjnym w zakresie spraw dotyczących biegłych sądowych oraz lekarzy sądowych i w tym zakresie wydaje decyzje;
 11. przyjmuje ślubowania od osób, którym została przyznana licencja syndyka zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka;
 12. prowadzi listę kuratorów ustanowionych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 13. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;
 14. wykonuje zadania związane z obrotem zagranicznym, koordynując pracę inspektora do spraw obrotu zagranicznego;
 15. sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w zakresie należności sądowych i podejmuje decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty, w zakresie dotyczącym V Wydziału Gospodarczego oraz Sekcji działającej w ramach I Wydziału Cywilnego;
 16. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;
 17. podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;
 18. w razie nieobecności Wiceprezes ................., a także wyłączenia jej od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ją w czynnościach.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-12-19
Publikacja w dniu:
2016-12-20
Opis zmiany:
Sposób kontaktu i spotkania z Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-12-20
Publikacja w dniu:
2016-12-20
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-03-01
Publikacja w dniu:
2016-03-01
Opis zmiany:
zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-02-02
Publikacja w dniu:
2016-02-02
Opis zmiany:
zmiana na stanowisku Wiceprezesa Sądu Okręgowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-01
Publikacja w dniu:
2016-01-04
Opis zmiany:
zmiana Wiceprezesa Sądu Okręgowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-11-05
Publikacja w dniu:
2015-11-05
Opis zmiany:
zmiana na stanowisku Prezesa Sądu Okręgowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-07-15
Publikacja w dniu:
2011-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-07-15
Publikacja w dniu:
2011-07-15
Opis zmiany:
dodanie czynności